Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:


Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.

1ο κριτήριο


1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια).
Η μοριοδότηση του υποψηφίου γίνεται με συνδυασμό του βαθμού πτυχίου και του συντελεστή 2 (δύο). Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 20 μόρια [Βαθμός πτυχίου 10 Χ τον συντελεστή 2 =20 μόρια], ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 7,20 λαμβάνει 14,40 μόρια [Βαθμός πτυχίου 7,20 Χ τον συντελεστή 2 = 14,40 μόρια].

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Βαθμός πτυχίου με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή (Μέγιστο 30 μόρια).
πχ α) πτυχίο ΤΕΦΑΑ που συνοδεύεται από Δίπλωμα κύριας ειδικότητας στην «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία», β) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, κλπ

Στην περίπτωση αυτή, η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «3». Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 30 μόρια [Βαθμός πτυχίου 10 Χ τον συντελεστή 3 = 30 μόρια],

Η μοριοδότηση ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής Αγωγής.

2ο κριτήριο


Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια).
Συγκεκριμένα μοριοδοτείται με:
5 μόρια η κάθε δημοσίευση,
3 μόρια το κάθε σύντομο άρθρο (short paper)
1 μόριο η κάθε ανακοίνωση
Για κάθε δημοσίευση κατατίθεται η φωτοτυπία του επιστημονικού άρθρου, η φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή καθώς και η φωτοτυπία του εξωφύλλου.
Για κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση κατατίθεται η φωτοτυπία του ανακοίνωσης ή του σύντομου άρθρου (short paper) καθώς και η αντίστοιχη βεβαίωση από το επιστημονικό συνέδριο.
Ανακοίνωση και σύντομο άρθρο με κοινό τίτλο μοριοδοτούνται αμφότερα.

3ο κριτήριο


Συμμετοχή σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (εκπαιδευτικό ή ερευνητικό) (10 μόρια).
Για διάρκεια: α) έως 2 μήνες (5 μόρια), β) μεγαλύτερης από 2 μήνες (10 μόρια).
Για συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα απαιτείται βεβαίωση από την Επιτροπή Ερευνών ή τον Υπεύθυνο Φορέα.

4ο κριτήριο


Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου* (Μέγιστο 10 μόρια, 5 μόρια για κάθε έτος)
Συγκεκριμένα μοριοδοτείται διετής επαγγελματική προϋπηρεσία που αντιστοιχεί σε 24 μήνες μέγιστο.
Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική προϋπηρεσία αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης *

5ο κριτήριο


Παρακολούθηση ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιείται σε Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα και εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών (5 μόρια).
Ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής Αγωγής.

6ο κριτήριο


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα δεύτερου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (5 μόρια).
Τίτλος σπουδών ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί σε επικυρωμένο αντίγραφο και να συνοδεύεται από την Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, περί αναγνωρίσεως της ισοτιμίας.

***Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική προϋπηρεσία

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Στην Αίτηση του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του, στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

(3) Επαγγελματική εμπειρία σε αθλητικούς συλλόγους και ομοσπονδίες:
Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται η βεβαίωση του εργοδότη και η κατάθεση συμβολαίου, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής χρόνος απασχόλησης και το είδος της σχέσης εργασίας (για παράδειγμα προπονητής, φυσιοθεραπευτής, αθλητής κά). Τα συμβόλαια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την Εφορία ή να συνοδεύονται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

(4) Διδακτική εμπειρία:
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση, πρέπει να προσκομίσουν:
• Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται: η σχέση εργασίας, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης.
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Προγράμματα STAGE
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).

Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., ταμείο Νομικών, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του (30) και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται.