Αριθμός Εισακτέων


Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Με απόφαση της Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε., θα ρυθμίζεται κάθε χρόνο σε ποιες ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. θα προκηρύσσονται θέσεις εισακτέων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί καθώς και η κατανομή του αριθμού εισακτέων ανά ειδίκευση. Επιπρόσθετα παρομοίως θα ορίζονται οι κατηγορίες πτυχιούχων και τα σχετικά ποσοστά συνολικά και κατά ειδίκευση.

Ως υπεράριθμοι εισάγονται τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ 8. του ν. 4485/2017.