Αριθμός Εισακτέων


Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 34 μεταπτυχιακούς φοιτητές.