Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί


Στο Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» γίνονται δεκτοί:

– Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και Πτυχιούχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως αυτά ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την προϋπόθεση ότι ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

– Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων από άλλα Τμήματα Α.Ε.Ι. (εκτός των ΤΕΦΑΑ) είναι επτά (7) σε κάθε ειδίκευση σπουδών. Ο αριθμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής στην περίπτωση που δεν θα καλυφθούν θέσεις από πτυχιούχους των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

– Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 34 παρ 8. του ν.4485/2017).

– Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, μπορεί να γίνονται δεκτοί, μετά από αίτησή τους, ανά κατηγορίες πτυχιούχων σε σχετικά ποσοστά συνολικά ή και κατά ειδίκευση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., υπότροφοι ή επιμορφούμενοι, των οποίων τα τέλη φοίτησης θα καλύπτονται από υποτροφίες ή χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση ή όχι των αιτήσεων θα αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.