Προϋποθέσεις και Κριτήρια επιλογής


Προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.).
β) Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση. Ειδικότερα:

1. Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια). Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «2».
2. Βαθμός πτυχίου με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή (Μέγιστο 30 μόρια).
πχ α) πτυχίο ΤΕΦΑΑ που συνοδεύεται από Δίπλωμα κύριας ειδικότητας στην «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία», β) Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής, κλπ
Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «3». (Ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής Αγωγής).

3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής, Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή σύντομα άρθρα (short papers) σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια).
Μοριοδοτείται με 5 μόρια η κάθε δημοσίευση, με 3 μόρια το σύντομο άρθρο (short paper) και με 1 μόριο η κάθε ανακοίνωση.
4. Συμμετοχή σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (εκπαιδευτικό ή ερευνητικό) (10 μόρια).
5. Διετής αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστο 10 μόρια, 5 μόρια για κάθε έτος).
6. Παρακολούθηση ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιείται σε Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα και εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών (5 μόρια) (Ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής Αγωγής).
7. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (5 μόρια).

Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.), καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τα οποία αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.