Προϋποθέσεις και Κριτήρια επιλογής


Οι Προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι.

 • Μία (1) συστατική επιστολή
 • Η συστατική επιστολή πρέπει να προέρχεται είτε από μέλος ΔΕΠ είτε από Ερευνητή αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου ή στελέχους φορέα (πχ Σχολικό Σύμβουλο, προϊστάμενο Α/θμιας Εκπαίδευσης ή Β/θμιας Εκπαίδευσης κλπ)

 • Καλή γνώση (Β2) μιας από τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.
 • Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που προσκομίζουν οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ.

Τα Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων είναι:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Όλα τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση. Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:
 • Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 20 μόρια): Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή 2 Βαθμός πτυχίου (Μέγιστο 30 μόρια): Η μοριοδότηση ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής Αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η μοριοδότηση ισχύει εάν συνοδεύεται από Δίπλωμα κύριας ειδικότητας στην «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία». Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή «3».
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια). Μοριοδοτείται με 5 μόρια η κάθε δημοσίευση.
 • Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή σύντομα άρθρα (short papers) σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Μέγιστο 15 μόρια). Μοριοδοτείται με 5 μόρια η κάθε ανακοίνωση ή σύντομο άρθρο (short paper)
 • Συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (10 μόρια).
 • Διετής αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (Μέγιστο 10 μόρια, 5 μόρια για κάθε έτος).
 • Παρακολούθηση ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που υλοποιείται σε Πανεπιστήμιο ή αναγνωρισμένο κρατικό φορέα και εποπτεύεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών (5 μόρια) (Ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για την ειδίκευση της Ειδικής Φυσικής Αγωγής)