Διδασκαλία των μαθημάτων


Εντατική φοίτηση, διδασκαλία δια ζώσης και εξ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης (σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία).

Τα μαθήματα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.

Απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των προσφερόμενων μαθημάτων καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση.