Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» έχει ως σκοπό την κατάρτιση και ειδίκευση αποφοίτων Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων, σε θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και γενικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

α. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων των Επιστημών της Αγωγής στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων, μεθόδων και μέσων, με αναφορά στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή, που υπηρετούν τους στόχους της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και τις δομές της και συμβάλλουν στην κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

β. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών και την οργάνωση και καθοδήγηση της άσκησης ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σε εξωσχολικά κινητικά και αθλητικά προγράμματα, συνδεόμενα ή μη με το σχολικό πρόγραμμα, με σκοπό την κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους.

γ. Η ειδίκευση/κατάρτιση αποφοίτων ΤΕΦΑΑ  και συγγενών επιστημονικών ειδικοτήτων της Επιστήμης της Άσκησης για τη δημιουργική απασχόληση και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.