Τέλη Φοίτησης


Η οικονομική συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €) για όλη τη φοίτηση και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου. Η καταβολή της πρώτης δόσης (για το Α΄ εξάμηνο) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος 4485/2017 (άρθρο 35 παρ.2), εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο Π.Μ.Σ. Επίσης δεν δικαιούνται απαλλαγής και όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων

Παρέχονται, εάν ο αριθμός των φοιτητών είναι ο ανώτατος προβλεπόμενος, δύο (2) υποτροφίες (μία για κάθε Ειδίκευση), στους φοιτητές πλήρους φοίτησης που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών. Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιείται επιμερισμός της υποτροφίας ισόποσα μεταξύ των δικαιούχων. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού φοιτητών, η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει αναλόγως.

Ο αριθμός των υποτροφιών δύναται να τροποποιείται κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. ανάλογα: i) με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών, ii) με τoν αριθμό των φοιτητών που τυγχάνουν απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και iii) με τη συμπλήρωση ή όχι του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού φοιτητών.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του  Π.Μ.Σ.

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.