Τίτλος που απονέμεται


Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Δημιουργική Φυσική Αγωγή

β) Ειδική Φυσική Αγωγή