Υποτροφίες


Στο Π.Μ.Σ. θα χορηγούνται, εάν ο αριθμός των φοιτητών είναι ο ανώτατος προβλεπόμενος, δύο (2) υποτροφίες (μία για κάθε Ειδίκευση), σε φοιτητές πλήρους φοίτησης που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών. Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων του Γ’  εξαμήνου σπουδών.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές παρέχονται και από άλλους φορείς, όπως ΙΚΥ, Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Κοινοτικά Προγράμματα, άλλα Ιδρύματα και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής έχει υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα δε δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.