Γνωστικό αντικείμενο


Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων, η προώθηση συνεργασιών με συναφή προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής αλλά και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε παιδιά και εφήβους με ή χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.