Γνωστικό αντικείμενο


Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων, η προώθηση συνεργασιών με συναφή προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής αλλά και η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης σε παιδιά και εφήβους με ή χωρίς αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το εν λόγω Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως σκοπό την κατάρτιση και ειδίκευση πτυχιούχων του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σε θέματα που άπτονται της Φυσικής Αγωγής, της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και γενικότερα του Αθλητισμού και της Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας Ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δια μέσου ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας. Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

α. Η ειδίκευση/κατάρτιση στην εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων, διδακτικών μεθόδων και μέσων, με αναφορά στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή, που υπηρετούν τους στόχους της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και τις δομές της και συμβάλλουν στην κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της γνώσης και της κατάστασης της υγείας ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
β. Η ειδίκευση/κατάρτιση στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών και την οργάνωση και καθοδήγηση της άσκησης ατόμων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σε εξωσχολικά κινητικά και αθλητικά προγράμματα, συνδεόμενα ή μη με το σχολικό πρόγραμμα, με σκοπό την κινητική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη βελτίωση της γνώσης και της κατάστασης της υγείας τους.
γ. Η ειδίκευση/κατάρτιση για τη δημιουργική απασχόληση και γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων με και χωρίς Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.