Συνάφεια Π.Μ.Σ.


Πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστωση της συνάφεια της ειδίκευσης «Ειδική Φυσική Αγωγή» του ΠΜΣ με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) μπορείτε να αναζητήσετε στο ΦΕΚ/1455/τΒ’/25.04.2019 (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 66581/Ζ1/24.04.2019).

ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΜΣ ΜΕ ΕΑΕ_ΦΕΚ 1455_25 4 2019