Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) στην Ειδίκευση «Ειδική Φυσική Αγωγή»


Η Π.Α. είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ειδίκευσης «Ειδική Φυσική Αγωγή».

Η Π.Α. συντονίζεται από ένα μέλος ΔΕΠ (Συντονιστής Π.Α) από τα μέλη που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Η Πρακτική Άσκηση έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδίκευσης «Ειδικής Φυσικής Αγωγής» του Π.Μ.Σ., πραγματοποιείται δηλαδή στο αντικείμενο σπουδών του φοιτητή με σκοπό τη σύνδεση των μεταπτυχιακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή τους σε χώρους εργασίας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης της Π.Α. μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

Προϋπόθεση για να συμμετέχει ο μεταπτυχιακός φοιτητής στην Πρακτική Άσκηση Ι είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα Κορμού του Α΄ εξαμήνου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση ΙΙ είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης Ι.

Η Π.Α. πραγματοποιείται στη διάρκεια του Β΄ και Γ΄ εξαμήνου σπουδών, αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.)/εξάμηνο και στο σύνολό της σε 20 E.C.T.S, οι οποίες εκφράζουν τη βαρύτητα των υποχρεώσεων του φοιτητή για την ολοκλήρωση κάθε μέρους που την απαρτίζει σε συνάρτηση με τη χρονική διάρθρωσή της, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ