Κανονισμός Λειτουργίας


Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος εξειδικεύει τη διάρθρωση και την οργάνωση λειτουργίας του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ  ΠΜΣ

ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_ΔΕΚ/19

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_ΑΥΓ/21

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ_ΣΕΠ/21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ_ΝΟΕ/23

ΦΕΚ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ & ΔΔ_ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ