Πρόγραμμα Σπουδών


Το Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα καθώς και η επιτυχής αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), όπως κατανέμονται στα εξάμηνα σπουδών ανά ειδίκευση. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε Μαθήματα Κορμού (ΜΚ), σε Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ) και Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) Μαθήματα Κορμού (ΜΚ) στο Α’ εξάμηνο σπουδών και ανάλογα με τη ειδίκευση που παρακολουθούν:

α. Ειδίκευση «Δημιουργική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα (1) μάθημα ειδίκευσης (ΜΕ) και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

β. Ειδίκευση «Ειδική Φυσική Αγωγή»: Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) και να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι* στο Β’ εξάμηνο ενώ στο Γ’ εξάμηνο σπουδών οφείλουν να πραγματοποιήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ* και να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) ή την παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ).

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ υλοποιείται σε Σχολικές Μονάδες και δομές σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις όπως πχ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή/και σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), σε Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς των Δήμων, κλπ.

 Η γλώσσα της διδασκαλίας και των γραπτών εξετάσεων είναι η Ελληνική. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κάποια από τα μαθήματα ή από τις διαλέξεις των μαθημάτων να παρέχονται στην Αγγλική γλώσσα, έπειτα από απόφαση των αρμόδιων οργάνων. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και εμπεριέχει περίληψη σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μαθήματα, οι ώρες διδασκαλίας και οι ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του εξαμήνου κατανέμονται σε τρία εξάμηνα ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος Μαθήματος

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

ECTS

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη & Μάθηση στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτικό (ΜΚ)

26

10

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Περιβάλλον Μάθησης στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτικό (ΜΚ)

26

10

Σχολική Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτικό (ΜΚ)

26

10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος Μαθήματος

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

ECTS

Σχεδιασμός Προγράμματος και Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό (ΜΕ)

26

10

Αποτελεσματικός Εκπαιδευτικός

Υποχρεωτικό (ΜΕ)

26

10

Η Κουλτούρα της Φυσικής Αγωγής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Υποχρεωτικό (ΜΕ)

26

10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος Μαθήματος

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 

ECTS

Εγγραμματισμός και Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτικό (ΜΕ)

26

10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

 

20

           ή

 

 

Εγγραμματισμός και Αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτικό (ΜΕ)

26

10

1ο Μάθημα Επιλογής

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 

10

2ο Μάθημα Επιλογής

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 

10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος Μαθήματος

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

ECTS

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη & Μάθηση στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτικό (ΜΚ)

26

10

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Περιβάλλον Μάθησης στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτικό (ΜΚ)

26

10

Σχολική Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή και την Ειδική Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτικό (ΜΚ)

26

10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος Μαθήματος

Σύνολο ωρών διδασκαλίας

ECTS

Φυσική Αγωγή για Μαθητές με Σωματικές Αναπηρίες & Αισθητηριακές Διαταραχές

Υποχρεωτικό (ΜΕ)

26

10

Φυσική Αγωγή για Μαθητές με Αναπτυξιακές & Συναισθηματικές Διαταραχές

Υποχρεωτικό (ΜΕ)

26

10

Πρακτική Άσκηση Ι

10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος Μαθήματος

Σύνολο ωρών διδασκαλίας 

ECTS

Πρακτική Άσκηση ΙΙ

10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

20

           ή

 

 

Πρακτική Άσκηση II

 

10

1ο Μάθημα Επιλογής

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26

10

2ο Μάθημα Επιλογής

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

 26 

10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30


 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

Τύπος Μαθήματος

 Σύνολο ωρών διδασκαλίας

ECTS
1.Διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής σε πολυπολιτισμικό και ετερογενές σχολικό περιβάλλον

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

2.Υγεία Ευεξία και Ποιότητα Ζωής-Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Άσκησης

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

3.Βιωματική Προσέγγιση στη Μαθησιακή Εμπειρία

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

4.Κίνηση και Μάθηση στην προσχολική ηλικία

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

5.Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Οργάνωση και Διαχείριση του μαθήματος Φυσικής Αγωγής

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

6.Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Μέσα στη Διδασκαλία της Ενιαίας & της Ειδικής Φ.Α.

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

7.Κινητική αξιολόγηση–Διάγνωση κινητικών δυσκολιών

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

8.Αθλητισμός και άτομα με αναπηρία

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

9.Μαθησιακές Δυσκολίες της Κίνησης – Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού στο Σχολικό Περιβάλλον

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

10.Ψυχοκινητική παρέμβαση για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς

Ελεύθερης Επιλογής (ΜΕΕ)

26 10

Οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν δύο (2) από τα προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΜΕΕ) που διδάσκονται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών. Οι φοιτητές της ειδίκευσης «Ειδική Φυσική Αγωγή» θα πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα από τα αναφερόμενα με αριθμό 6-8 & 10 του ανωτέρω Πίνακα, ενώ οι φοιτητές της ειδίκευσης «Δημιουργική Φυσική Αγωγή» δύο (2) από τα μαθήματα 1-6 & 9.

Η Σ.Ε. ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητες του προγράμματος, θα προτείνει ποια μαθήματα θα διδάσκονται για το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί.